Državna pomoč: Komisija odobrila do 5,2 milijarde evrov za vodikove projekte

Komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila drugi pomemben projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI) za podporo raziskavam in inovacijam, prvi industrijski uporabi in izgradnji ustrezne infrastrukture v vrednostni verigi vodika. Projekt, imenovan „IPCEI Hy2Use“, je skupaj pripravilo in priglasilo trinajst držav članic: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska.

Države članice bodo zagotovile do 5,2 milijarde EUR javnih sredstev, kar naj bi sprostilo dodatnih 7 milijard EUR zasebnih naložb. V okviru tega pomembnega projekta skupnega evropskega interesa bo 29 podjetij z dejavnostmi v eni ali več državah članicah, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji, sodelovalo v 35 projektih.

Pomemben projekt skupnega evropskega interesa Hy2Use bo zajemal širok del vrednostne verige vodika s podpiranjem (i) izgradnje z vodikom povezane infrastrukture, zlasti velikih elektrolizatorjev in prometne infrastrukture, za proizvodnjo, shranjevanje in prevoz obnovljivega in nizkoogljičnega vodika; in (ii) razvoja inovativnih in bolj trajnostnih tehnologij za vključevanje vodika v industrijske procese v več sektorjih, zlasti tistih, ki so bolj zahtevni za razogljičenje, kot so jeklo, cement in steklo. Pričakuje se, da bo pomemben projekt skupnega evropskega interesa povečal oskrbo z obnovljivim in nizkoogljičnim vodikom ter tako zmanjšal odvisnost od oskrbe z zemeljskim plinom.

Komisija pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti izvedenih več projektov, z različnimi obsežnimi elektrolizatorji, ki naj bi začeli delovati med leti 2024–2026, in številnimi inovativnimi tehnologijami, uvedenimi med leti 2026–2027. Po načrtih bo celoten projekt zaključen leta 2036, pri čemer se časovni okviri razlikujejo glede na delovanje projekta in udeleženih podjetij.

V projektu „Hy2Use“ z dvema posameznima projektoma sodeluje tudi Norveška, ki je del Evropskega gospodarskega prostora. Za oceno državne pomoči, ko jo priglasi Norveška, je odgovoren nadzorni organ Efte.

IPCEI Hy2Use sledi prvemu pomembnemu projektu skupnega interesa o vodikovi vrednostni verigi, tj. pomembnemu projektu skupnega interesa „Hy2Tech“, ki ga je Komisija odobrila 15. julija 2022, in ga dopolnjuje. Medtem ko obe pobudi obravnavata vrednostno verigo vodika, se Hy2Use osredotoča na projekte, ki jih Hy2Tech ne zajema, in sicer infrastrukturo, povezano z vodikom, in uporabo vodika v industrijskem sektorju (Hy2Tech pa se osredotoča na končne uporabnike v sektorju mobilnosti).  

Ocena Komisije

Komisija je predlagani projekt ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči, natančneje v svojem sporočilu o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa.

Kadar se zasebne pobude, ki podpirajo prodorne inovacije in izgradnjo obsežne infrastrukture velikega pomena za EU ne uresničijo zaradi znatnih tveganj, ki jih ti projekti pomenijo, pomembne pobude skupnega evropskega interesa državam članicam omogočajo, da skupaj zapolnijo vrzel za premostitev teh tržnih nepopolnosti. Hkrati zagotavljajo, da ima gospodarstvo EU na splošno koristi od naložb in omejujejo morebitno izkrivljanje konkurence.

Komisija je ugotovila, da pomemben projekt skupnega interesa Hy2Use izpolnjuje zahtevane pogoje iz njenega sporočila. Komisija je zlasti sklenila, da:

  • Projekt prispeva k skupnemu cilju s podpiranjem ključne strateške vrednostne verige za prihodnost Evrope ter ciljev ključnih političnih pobud EU, kot so Evropski zeleni dogovor, strategija EU za vodik in načrt REPowerEU.
  • Vseh 35 projektov, ki se nanašajo na pomembne projekte skupnega evropskega interesa, je zelo ambicioznih, saj so namenjeni razvoju tehnologij in infrastrukture, ki presegajo to, kar trg trenutno ponuja, in bodo omogočili večje izboljšave na področju učinkovitosti, varnosti, vpliva na okolje ter stroškovne učinkovitosti.
  • Pomemben projekt skupnega evropskega interesa vključuje tudi znatna tehnološka in finančna tveganja. Zato je javna podpora potrebna za zagotavljanje spodbud podjetjem za izvedbo naložbe.
  • Pomoč posameznim podjetjem je omejena na to, kar je potrebno, sorazmerno in ne izkrivlja neupravičeno konkurence. Komisija je preverila, ali so skupni načrtovani najvišji zneski pomoči v skladu z upravičenimi stroški projektov in njihovimi vrzelmi v financiranju. Če se bodo veliki projekti, zajeti v pomembnem projektu skupnega evropskega interesa, izkazali za zelo uspešne in bodo ustvarili dodatne neto prihodke, bodo podjetja zadevni državi članici vrnila del prejete pomoči (mehanizem za vračilo sredstev).
  • Udeležena podjetja, ki bodo deležna javne podpore, bodo rezultate projekta delila z evropsko znanstveno skupnostjo in industrijo, širše od mej držav in podjetij, ki so del projekta. Posledično bodo po vsej Evropi nastali pozitivni učinki prelivanja.

Na podlagi tega je Komisija sklenila, da je projekt v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Financiranje, upravičenci in zneski

IPCEI bo vključeval 35 projektov iz 29 podjetij, vključno z MSP in zagonskimi podjetji z dejavnostmi v eni ali več državah članicah. Neposredni udeleženci bodo tesno sodelovali med seboj prek številnih načrtovanih sodelovanj, pa tudi z več kot 160 zunanjimi partnerji, kot so univerze, raziskovalne organizacije in MSP po vsej Evropi.

Spodnja slika prikazuje splošno strukturo Hy2Use, vključno s posameznimi projekti.

Več informacij o znesku pomoči posameznim udeležencem bo na voljo v javni različici sklepa Komisije, ko se bo Komisija z državami članicami in tretjimi stranmi dogovorila o vseh zaupnih poslovnih skrivnostih, ki jih je treba doreči.

Predsednica Ursula von der Leyen je ob tem dejala: „ Vodik je lahko prelomnica za Evropo.  Je ključnega pomena za diverzifikacijo naših virov energije, ki nam lahko pomaga zmanjšati našo odvisnost od ruskega plina. Ta nišni trg moramo povečati, zato ustvarjamo vodikovo banko. Prav tako bomo povečali finančno udeležbo v pomembnih projektih skupnega evropskega interesa. To bo pripomoglo k prodornim inovacijam in pozitivnim učinkom prelivanja za celotno gospodarstvo EU ter prispevalo h krepitvi gospodarstva prihodnosti.“

Ozadje

Odobritev tega pomembnega projekta je del širših prizadevanj Komisije za podporo razvoju inovativne in trajnostne evropske industrije vodika.

Komisija je leta 2018 ustanovila strateški forum za pomembne projekte skupnega interesa, ki je skupni organ predstavnikov držav članic in industrije. Strateški forum je novembra 2019 objavil poročilo in med drugim opredelil vodikove tehnologije in sisteme kot eno od ključnih strateških vrednostnih verig za Evropo. Komisija je julija 2020 objavila strategijo EU za vodik, v kateri je določila ambiciozne cilje za proizvodnjo in uporabo čistega vodika, ter vzpostavila evropsko zavezništvo za čisti vodik, ki združuje evropsko skupnost na področju vodika (industrija, civilna družba, javni organi).

Današnji sklep je drugi projekt skupnega evropskega interesa, odobren na podlagi sporočila o državni pomoči iz leta 2021, v katerem so določena merila, na podlagi katerih lahko več držav članic podpre nadnacionalne projekte strateškega pomena za EU v skladu s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Namen sporočila je spodbuditi države članice k podpori visoko inovativnih projektov, ki jasno prispevajo h gospodarski rasti, delovnim mestom in konkurenčnosti.

Sporočilo o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa dopolnjuje druga pravila o državni pomoči, kot so smernice o pomoči za podnebne spremembe, energijo in okolje, uredba o splošnih skupinskih izjemah ter okvir za raziskave, razvoj in inovacije, ki omogočajo podporo inovativnim projektom in hkrati zagotavljajo, da so morebitna izkrivljanja konkurence omejena.

Zlasti smernice o pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo omogočajo javno podporo za naložbe, ki zagotavljajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s projekti, povezanimi s proizvodnjo ali uporabo obnovljivega in nizkoogljičnega vodika. Nekateri od teh projektov bodo dopolnjevali pomembne projekte skupnega evropskega interesa na področju vodika, Komisija pa jih trenutno prednostno ocenjuje. 

Vir: Evropska komisija

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.